Ár nAthair

Ár n-Athair atá ar neamh,
Go naofar d’ainim,
Go dtaga do ríocht,
Go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu,
agus maith dúinn ár bhfiacha
mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin
Ach ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc,
Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.